sluchově znevýhodnění

Neslyšící nebo nedoslýchavé osoby mají podobné informační potřeby jako slyšící. Knihovna zajistila tlumočnickou službu online prostřednictvím společnosti Tichý svět (dříve APPN, o.s.). Služba je zprostředkována pomoci programu Skype v Ústřední knihovně, v Půjčovně pro dospělé. K dispozici je naslouchací souprava s indukční smyčkou a audioporty. Po domluvě lze zajistit i tlumočníka do ČZJ/ZČ (český znakový jazyk/znakovaná čeština).

Poskytované služby:

 • Absenční a prezenční půjčování knižních titulů.
 • Specializovaný knihovní fond.
 • Možnost vyhledávání knih v online katalogu.
 • Absenční půjčování e-čteček.
 • Meziknihovní výpůjční služba.
 • Bibliografické a informační služby.
 • Poradenské a konzultační služby.
 • Společenské a kulturní akce.
 • Vzdělávání, konzultace a exkurze.
 • Individuální přístup k jednotlivým uživatelům se specifickými potřebami.
 • Možnost individuálních návštěv a konzultací mimo oficiální půjčovní dobu.

Některé z podmínek registrace:

 • Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá osoba, která předloží základní údaje.
 • Zaplacení ročního registračního poplatku, který opravňuje uživatele k využívání služeb v ústřední knihovně a ve všech pobočkách KMO.
 • identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, stát, který tento doklad vydal, není-li jím ČR). Případně další údaje (email, telefon).
 • Sleva pro držitele průkazu ZTP. Roční registrační poplatek činí jen 100,- Kč.

Další užitečné informace:

U tohoto článku nemůžete přidávat komentáře.